Budżet państwa w styczniu

Ministerstwo Finansów informuje, że wykonanie budżetu państwa w styczniu 2016 r. w stosunku do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. z dnia 21 grudnia 2015 r. wyniosło: dochody 30,72 mld zł, tj. 9,8 %, wydatki 28,96 mld zł, tj. 7,9 % nadwyżka 1,76 mld zł.

Dochody budżetu państwa w styczniu 2016 r.

Dochody budżetu państwa w styczniu 2016 r. w porównaniu z dochodami budżetu w styczniu 2015 r., były wyższe o 2,6 mld zł, tj. 9,3% r/r. Dochody podatkowe wzrosły w styczniu br. o 12,5% r/r. Wzrost odnotowano we wszystkich podatkach z wyjątkiem akcyzy.

W stosunku do stycznia ubiegłego roku wpływy z VAT były wyższe o 2,7 mld zł, tj. 18,4% r/r. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym w grudniu 2015 r. wyniosło 4,9% r/r, natomiast produkcja przemysłowa wzrosła nominalnie o 5,9% r/r. Dynamika w styczniu br. w stosunku do roku ubiegłego jest po części spowodowana wprowadzonymi w styczniu 2015 r. zmianami w zakresie rozliczania VAT z importu przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Oczyszczając wpływy o ww. czynnik tempo wzrostu VAT w styczniu ukształtowało się na poziomie ok. 9-10 % r/r.

Wydatki budżetu państwa w styczniu 2016 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w styczniu br. wyniosło 29,0 mld zł tj. 7,9% planu. W analogicznym okresie roku 2015 przekazano zbliżoną kwotę (mniej o 0,3 mld zł) środków na wydatki budżetowe (28,7 mld zł). Najwięcej środków przekazano na obsługę długu skarbu państwa, subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyższe koszty związane z obsługą długu skarbu państwa wynikają ze szczegółowego harmonogramu płatności oraz rozkładu płatności w ciągu roku. Z kolei kwoty subwencji ogólnych dla j.s.t. oraz dotacji dla ZUS są wyższe w związku z wcześniejszym przekazywaniem wynagrodzeń „z góry”.

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów