smartstart.pl

Strona o ekonomii, technologii i biznesie

Co to są liczby złożone: podstawowe informacje i definicje

Co to są liczby złożone: podstawowe informacje i definicje

Liczby złożone są jednym z kluczowych pojęć w matematyce, które warto dokładniej poznać i zrozumieć. Czym tak naprawdę są liczby złożone i dlaczego są tak istotne? W tym artykule zapoznamy się z podstawowymi informacjami na temat tego tematu, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, jak działają liczby złożone i jak można je identyfikować. Przeanalizujemy definicje, omówimy cechy charakterystyczne oraz przedstawimy przykłady, które pomogą nam lepiej zobrazować, co to są liczby złożone. Przygotuj się na fascynującą podróż w głąb matematyki i odkryj, jak liczby złożone wpływają na nasze codzienne życie.

Definicja liczby złożone

Liczby złożone to liczby całkowite większe od 1, które mają więcej niż dwa dzielniki. Są one złożeniem dwóch liczb pierwszych, które pomnożone przez siebie dają daną liczbę złożoną. Przykładowo, liczba 15 jest złożona, ponieważ można ją przedstawić jako iloczyn 3 i 5. Natomiast liczba 7 jest liczbą pierwszą, ponieważ ma tylko dwa dzielniki – 1 i 7.

Ważne jest zrozumienie, że liczby złożone mogą mieć wiele różnych dzielników. Dzięki temu, są one różnorodne i interesujące w matematyce. Przykładowo, liczba 12 ma 6 dzielników: 1, 2, 3, 4, 6 i 12.

Podsumowując, liczby złożone to liczby całkowite większe od 1, które mają więcej niż dwa dzielniki. Są one wynikiem mnożenia dwóch liczb pierwszych i mogą mieć wiele różnych dzielników.

Podstawowe informacje o liczbach złożonych

Liczby złożone to liczby, które nie są ani liczbami pierwszymi, ani liczbami całkowitymi. Są one składane z dwóch liczb całkowitych: liczby rzeczywistej i liczby urojonej. Liczba urojona jest reprezentowana przez jednostkę urojoną, oznaczaną jako √-1. Liczby złożone są często używane w matematyce, fizyce i innych dziedzinach nauki do opisu zjawisk, które nie mogą być dokładnie wyrażone liczbami rzeczywistymi.

Oto kilka podstawowych informacji o liczbach złożonych:

 • Liczby złożone są zapisywane w formie a + bi, gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi, a bi jest częścią urojoną.
 • Liczby rzeczywiste a i b mogą być dodatnie, ujemne lub zerowe.
 • Dodawanie i odejmowanie liczb złożonych odbywa się poprzez dodawanie i odejmowanie ich części rzeczywistych i urojonych osobno.
 • Mnożenie liczb złożonych polega na zastosowaniu reguły FOIL (First, Outer, Inner, Last), która wymaga pomnożenia każdego elementu pierwszej liczby przez każdy element drugiej liczby.
 • Dzielenie liczb złożonych wymaga skorzystania z reguły koniugacji, która polega na zmianie znaku części urojonej jednej z liczb przed pomnożeniem.
 • Liczby złożone można również przedstawiać w postaci wykresu na płaszczyźnie zespolonej, gdzie oś rzeczywista odpowiada osi x, a oś urojona odpowiada osi y.

Warto zauważyć, że liczby złożone mają wiele zastosowań w matematyce, takich jak rozwiązywanie równań kwadratowych, analiza harmoniczna, teoria sygnałów i wiele innych.

Charakterystyka liczb złożonych

Liczby złożone są to liczby całkowite większe od zera, które mają więcej niż dwa dzielniki. Główne cechy liczb złożonych to:

 • Liczby złożone można przedstawić jako iloczyn dwóch liczb pierwszych.
 • Przykładem liczby złożonej jest 12, która może być podzielona przez 1, 2, 3, 4, 6 i 12.
 • Liczby pierwsze są odmienne od liczb złożonych, ponieważ mają tylko dwa dzielniki: 1 i samą siebie.
 • Najmniejszą liczbą złożoną jest 4, ponieważ ma cztery dzielniki: 1, 2, 4.
 • Liczby złożone są powszechnie spotykane w matematyce i mają wiele zastosowań, na przykład w kryptografii.

Tabela poniżej przedstawia kilka przykładów liczb złożonych:

Liczba złożona Dzielniki
12 1, 2, 3, 4, 6, 12
15 1, 3, 5, 15
20 1, 2, 4, 5, 10, 20

Warto zrozumieć, czym są liczby złożone, ponieważ są one istotne w wielu dziedzinach matematyki i mają zastosowanie w życiu codziennym.

Właściwości liczb złożonych

Liczby złożone są liczbami naturalnymi większymi od zera, które mają więcej niż dwa dzielniki. Oznacza to, że liczby złożone mogą być podzielne przez liczby inne niż 1 i samą siebie. Przykładami liczb złożonych są 4, 6, 8, 9, 10 itd.

Właściwości liczb złożonych:

 • Liczby złożone są zawsze parzyste, jeśli nie są podzielne przez 3.
 • Liczby złożone są podzielne przez 3, jeśli suma ich cyfr jest podzielna przez 3.
 • Liczby złożone nie są liczbami pierwszymi.
 • Liczby złożone mają co najmniej trzy dzielniki: 1, liczba złożona sama przez siebie oraz co najmniej jeden inny dzielnik.

Warto zrozumieć właściwości liczb złożonych, ponieważ są one powszechnie stosowane w matematyce i mają wiele praktycznych zastosowań. Przykładem może być kryptografia, która korzysta z właściwości liczb złożonych do tworzenia bezpiecznych kluczy szyfrujących.

Przykłady liczb złożonych

Liczby złożone to liczby naturalne większe od zera, które mają więcej niż dwa dzielniki. Oznacza to, że są one podzielne nie tylko przez 1 i samą siebie, ale także przez inne liczby. Przykłady liczb złożonych to:

 • 4 – podzielne przez 1, 2 i 4
 • 6 – podzielne przez 1, 2, 3 i 6
 • 8 – podzielne przez 1, 2, 4 i 8
 • 9 – podzielne przez 1, 3 i 9
 • 10 – podzielne przez 1, 2, 5 i 10

Warto zauważyć, że liczby pierwsze, takie jak 2, 3, 5 czy 7, nie są liczbami złożonymi, ponieważ mają tylko dwa dzielniki. Liczby złożone mają wiele zastosowań w matematyce i są one często wykorzystywane w teorii liczb oraz w kryptografii.

Udostępnij