Niech Twoje oszczędności pracują na Ciebie

Pomnażanie kapitału większość osób utożsamia z aktywnym działaniem w świecie inwestycji, odrzucając formy pasywne. Owszem, nie generują one bardzo wysokich stóp zwrotu, pozwalają jednak na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa, przy jednoczesnym osiąganiu zysków przewyższających inflację.


Kapitał można pomnażać na różne sposoby. Niektóre z nich wymagają od nas dużego zaangażowania czasowego i finansowego, przez co wiele osób obawia się postawić pierwsze kroki na tym polu. Tymczasem podstawową formą pomnażania oszczędności są produkty bezpieczne, takie jak lokaty, konta oszczędnościowe czy obligacje skarbowe. Dzięki nim jesteśmy w stanie uzyskiwać podstawowe stopy zwrotu przy jednoczesnej elastyczności i wysokiej dostępności.

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe są produktami depozytowymi, dostępnymi dla posiadaczy rachunków bankowych. Bank, oferując swoim klientom lokatę, proponuje warunki, na jakich można ją założyć. Podaje wysokość oprocentowania (w stosunku rocznym), czas, na jaki lokata może zostać zawarta, oraz minimalną kwotę, którą na lokatę należy wpłacić. Powierzając więc bankowi nasze pieniądze, z góry wiemy, jakie zyski osiągniemy z tej inwestycji. Z kolei bank, prowadząc swoją działalność, udziela z naszych środków kredyty, stymulując gospodarkę i wypracowując w ten sposób swoje zyski.

Zakładając lokatę warto wiedzieć, na jak długo możemy powierzyć bankowi nasze środki, ponieważ z jej zerwaniem przed terminem wiążą się negatywne konsekwencje w postaci utraty narosłych odsetek. Dlatego należy odpowiednio zarządzać swoją płynnością finansową i mieć pod ręką środki przeznaczone na pilne wydatki.

Konta oszczędnościowe

Inną formą pomnażania kapitału są konta oszczędnościowe. Są to rachunki bankowe, oferujące oprocentowanie zgromadzonych tam środków. Kluczową cechą jest tu elastyczność. W odróżnieniu od lokaty nie powierzamy bankowi pieniędzy na określony czas, ale możemy dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym momencie. Banki najczęściej przewidują określoną pulę darmowych wypłat w miesiącu, a każda kolejna jest już dodatkowo płatna.

Ta większa elastyczność w deponowaniu i wypłacaniu naszych pieniędzy wiąże się zazwyczaj z niższym oprocentowaniem w stosunku do lokat bankowych. Dlatego też powinniśmy świadomie zadecydować, czy będziemy chcieli skorzystać z tych pieniędzy, czy lepiej wpłacić je na lokatę, pozwalając generować wyższe zyski.

Obligacje skarbowe

Skarb Państwa emituje co miesiąc różne rodzaje obligacji. Obligacja jest papierem wartościowym, w myśl którego jeden podmiot powierza drugiemu określoną w standardzie obligacji sumę pieniędzy, a emitent obligacji zobowiązuje się do zwrotu pożyczonych środków wraz z należnymi odsetkami. Niekiedy odsetki są wypłacane na bieżąco, a innym razem są akumulowane i wypłacane dopiero po upływie terminu zapadalności.

Obligacje emitowane są przez Skarb Państwa, co oznacza, że pożyczamy nasze środki bezpośrednio rządowi. Należy to podkreślić, gdyż obecnie na rynku dostępne są również obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, gminy czy banki spółdzielcze. Jednak te instrumenty wymagają posiadania rachunku maklerskiego, a zatem stanowią zupełnie inną grupę papierów wartościowych.

Jak mądrze korzystać z omawianych rozwiązań?

Praktycznie każdy ma możliwość otwarcia rachunku oszczędnościowego czy też założenia lokaty w banku. Z tego też względu nie musimy dysponować znacznymi środkami, aby rozpocząć ich pomnażanie z wykorzystaniem tej formy. Jest to idealne rozwiązanie z punktu widzenia regularnie odkładanych, niewielkich kwot. Co więcej, mamy do nich bardzo łatwy dostęp, dzięki czemu są one w zasięgu ręki, kiedy sytuacja tego wymaga.

Inwestycje te charakteryzują się również wysokim stopniem bezpieczeństwa. Zarówno środki zgromadzone na kontach oszczędnościowych, jak i lokaty gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości kwoty 100 000 euro. Z kolei obligacje emitowane przez Skarb Państwa bazują na gwarancjach rządowych, które charakteryzują się najwyższą jakością na terenie kraju. Dlatego też, o ile nie przydarzy się jakaś wyjątkowa sytuacja powodująca załamanie całego systemu bankowego, nie stracimy naszych pieniędzy.

To bezpieczeństwo jest ważne w odniesieniu do kategorii kwot, które chcielibyśmy w ten sposób pomnażać. Chodzi tu głównie o środki przeznaczone na konkretny cel, których nie chcemy ryzykować w najmniejszym stopniu. Czy to fundusz bezpieczeństwa, czy oszczędności gromadzone na zakup nowego mieszkania, powinny być inwestowane tylko w taki sposób, który praktycznie uniemożliwia ich utratę.

Stosując omawiane rozwiązania, raczej nie możemy liczyć na bardzo wysokie stopy zwrotu. Wysokość oferowanego oprocentowania uzależniona jest w przeważającym stopniu od aktualnej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności od inflacji i stóp procentowych. Bywają okresy, kiedy można uzyskać zaledwie 2-3 procent, ale w 2008 roku, kiedy banki wyjątkowo potrzebowały dopływu kapitału, oferowały lokaty z oprocentowaniem na poziomie 10%.

Podsumowanie

Omówione w niniejszym tekście produkty nie uczynią z nas inwestorów. Jednak już na tym etapie poznajemy wiele mechanizmów i rozwiązań, które uczą nas, że można wiele wygrać, podejmując odpowiednie decyzje. Przykład: wybierając najlepiej oprocentowane lokaty lub produkty oferujące specjalne premie za ich założenie, możemy uzyskać dodatkową gotówkę. Dobrym rozwiązaniem jest również wybór lokat długoterminowych w okresach spadku stóp procentowych i krótkoterminowych, gdy stopy rosną. Nawet na prostych produktach możemy zyskać więcej, niż się pozornie wydaje, a możliwości te zależą niemal wyłącznie od naszej pomysłowości i dociekliwości.

Fot. Pixabay