Analiza ryzyka

określone działania skierowane na obniżenie negatywnego wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich działań służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka. Pozwala na identyfikację, ocenę i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy, najczęściej przy wykorzystywaniu odchylenia standardowego i współczynnika zmienności.

Analiza ryzyka jest jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania ryzykiem. Wyróżnia się kilka rodzajów podejścia do analizy:

Analiza ryzyka jest narzędziem wykorzystywanym m.in. do:

– przygotowania polityki bezpieczeństwa i systemów zarządzania bezpieczeństwem,

– zarządzania projektem,

– zarządzania przedsiębiorstwem,

– różnego rodzaju analiz biznesowych,

– podejmowania decyzji inwestycyjnych,

– podejmowania decyzji kredytowych.