Awal

(z fr. aval poręczenie wekslowe) – czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel wekslowy (awalista) odpowiada za zapłatę weksla tak samo, jak osoba, za której dług wekslowy poręczył.

Dla ważności awalu konieczne jest złożenie przez poręczyciela podpisu na przedniej stronie weksla, na jego grzbiecie (odwrotnej stronie) bądź przedłużku. W dwóch ostatnich przypadkach – w celu jednoznacznego wskazania charakteru złożonego podpisu – niezbędne jest zamieszczenie wzmianki „Poręczam” lub podobnej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że brak dopisku w okolicznościach konkretnej sprawy może prowadzić do potraktowania takiego podpisu jako indosu gwarancyjnego o skutkach zbliżonych do awalu. W doktrynie prawa cywilnego reprezentowany jest pogląd, że w przypadku, gdy poręczycieli wekslowych jest kilku, przy podpisie każdego z nich musi znajdować się słowo „poręczam” lub równoznaczne; dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy podpisy kilku poręczycieli znajdują się na tylnej stronie weksla.

Awal bankowy to zobowiązanie banku do zapłaty sumy wekslowej w sytuacji, gdy nie zrobi tego wystawca weksla.

Odpowiedzialność z tytułu awalu można ograniczyć do pewnej sumy; konieczne jest wówczas ujawnienie tego ograniczenia w treści weksla.

Awal raz złożony nie może być odwołany i jest złożony bezterminowo. Ustaje w razie wygaśnięcia zobowiązania wekslowego osoby, za którą dano poręczenie.

Poręczenie wekslowe, poza nazwą, nie ma nic wspólnego z poręczeniem regulowanym przepisami Kodeksu cywilnego.