Bezpieczeństwo finansowe

najogólniej rzecz ujmując to zdolność do pozyskania środków pieniężnych w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba. Jest to stan (niezagrożenia), który daje poczucie pewności funkcjonowania podmiotu oraz szansę na jego rozwój. Bezpieczeństwo finansowe rozumiane jest również jako stan pośredni w budowaniu niezależności finansowej. Antonimem tego pojęcia jest zagrożenie finansowe.Pojęcie bezpieczeństwa finansowego nie jest jednoznaczne. Może być rozpatrywane z perspektywy: państwa, osoby fizycznej, przedsiębiorstwa czy sektora finansowego.Odnosząc to pojęcie do państwa, można je definiować jako ogół regulacji prawnych oraz samoregulacji mających na celu zapewnienie stabilności finansowej oraz ochronę interesów uczestników rynku korzystających z usług pośredników finansowych, a także ogół instytucji odpowiadających za kontrolę przestrzegania tych regulacji i samoregulacji. W jeszcze innym ujęciu jest to zespół rozwiązań instytucjonalnych i regulacji prawnych, mających na celu ochronę systemu finansowego przed destabilizacją.Bezpieczeństwo finansowe według tego ujęcia związane jest z koniecznością prowadzenia działań o charakterze stabilizacji finansowej. Związane z nim są dwa rodzaje czynników: wewnętrzne i zewnętrzne.

Czynniki wewnętrzne bezpieczeństwa finansowego:- bezpieczeństwo instytucji finansowych (kondycja ekonomiczno-finansowa, system zarządzania ryzykiem),- bezpieczeństwo transakcji finansowych (wiarygodność finansowa kontrahenta, przedmiot transakcji, system rozliczeń),- bezpieczeństwo segmentów rynku finansowego (mechanizm funkcjonowania danego rynku, zachowania uczestników),- bezpieczeństwo klienta rynku finansowego (asymetria informacji, system ochrony).

Czynniki zewnętrzne bezpieczeństwa finansowego to przede wszystkim sieć bezpieczeństwa finansowego państwa, którą tworzą następujące podmioty: rządy (reprezentowane przez ministra finansów), banki centralne, instytucje nadzoru finansowego, systemy gwarantowania depozytów.

Bezpieczeństwo finansowe konsumentów (finanse osobiste):Nieco inne znaczenie ma to pojęcie w finansach osobistych – nie dotyczy systemu finansowego ani stanu równowagi finansowej pomiędzy wydatkami i przychodami w danym momencie, ale w ogóle bezpieczeństwa zgromadzonego majątku i jego pomnażania (ma zatem istotny związek z budżetem domowym i powinno być rozpatrywane w długiej perspektywie). Odnosi się zatem do ogółu decyzji finansowych, które podejmujemy w związku z gospodarowaniem majątkiem, a w szczególności do systematycznego tworzenia kapitału (funduszu awaryjnego, rezerwowego), dzięki któremu można sfinansować nagłe, niespodziewane wydatki.W teorii finansów osobistych, bezpieczeństwo finansowe rozumie się jako sytuację, w której dana osoba/rodzina dysponuje takimi zasobami finansowymi, które pozwalają przeżyć „w normalny” sposób 6-12 miesięcy bez bieżących dochodów.

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa:W ujęciu finansów przedsiębiorstw jest to finansowa gwarancja istnienia i rozwoju podmiotu gospodarczego, która powstaje w wyniku codziennych starań zarządzających przedsiębiorstwem zmierzających do zapewnienia dobrej kondycji finansowej.