Dematerializacja papierów wartościowych

pozbawienie papieru wartościowego jego materialnego nośnika (tj. formy papierowej) i zastąpienie go zapisem elektronicznym w odpowiednim rejestrze.

Do dematerializacji dochodzi w momencie zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w oparciu o umowę o rejestrację zawartą między emitentem i podmiotem prowadzącym taki depozyt. Przed podpisaniem wspomnianej umowy emitent ma obowiązek złożenia papierów wartościowych (będących jej przedmiotem) do depozytu prowadzonego w Polsce przez firmy inwestycyjne, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych lub spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie takiej czynności. Podmioty te są zobowiązane utworzyć rejestr osób uprawnionych z tych papierów wartościowych. Zapisy w tym rejestrze uzyskują znaczenie prawne zapisów na rachunkach papierów wartościowych, a dokumenty złożone do depozytu (np. akcje w formie dokumentu papierowego) zostają pozbawione mocy prawnej w momencie ich zarejestrowania w depozycie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi nie mają formy dokumentu papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, papiery wartościowe wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Dematerializacji nie muszą podlegać (o ile emitent tak postanowi): papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, które nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym albo papiery wartościowe wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu.