Dokapitalizowanie

wzmocnienie finansowe podmiotu gospodarczego poprzez przekazanie mu dodatkowego kapitału. Może to nastąpić w formie:- podwyższenia kapitału własnego poprzez emisję akcji, udziałów, wniesienie wkładów,- pożyczek,- dopłat wspólników,- konwersję zobowiązań w kapitał własny.Dokapitalizowania może dokonać zarówno sam podmiot, jej właściciele (udziałowcy, akcjonariusze), jak i instytucje trzecie, np. skarb państwa.