Dyskonto rzeczywiste proste

wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość (FV, ang. future value), aby otrzymać bieżącą wartość (PV, ang. present value) – przy założeniu oprocentowania prostego. Dyskontowanie proste jest działaniem odwrotnym do oprocentowania prostego.

Obliczanie dyskonta prostego:

Dyskonto stanowi różnicę pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą:

Ponieważ zakładamy oprocentowanie proste, prawdziwa jest zależność:

Po przekształceniach otrzymujemy zależność:

Zatem