Dywersyfikacja ryzyka

to zróżnicowanie prowadzonej działalności, mające na celu rozproszenie związanego z nią ryzyka.W praktyce działalności gospodarczej dywersyfikacja może być realizowana poprzez wzrost liczby obszarów działalności przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów, pozyskanie nowych rynków zbytu, poszerzenie kręgu dostawców lub odbiorców. Zaangażowanie w nowe branże, technologie czy rynki pozwala zmniejszyć ryzyko podejmowanych działań. Korzyści z dywersyfikacji mogą wynikać np. z możliwości pokrycia strat z jednej działalności zyskami z innej bądź skompensowania problemów zaopatrzeniowych z jednego źródła dostawami z innego źródła. 

Dywersyfikacja ryzyka kredytowego:Polega na zróżnicowaniu portfela kredytowego banku przez udzielanie kredytów podmiotom o różnej formie prawnej, działającym w różnych branżach, regionach geograficznych oraz przestrzeganie limitów koncentracji zaangażowań, tj. maksymalnego udziału pojedynczych kredytów w całym portfelu. 

Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego:Dywersyfikacja portfela polega na zróżnicowaniu lokat w portfelu inwestycyjnym. Dywersyfikacja portfela poprawia relację oczekiwanego dochodu do ryzyka. Im mniejsza współzależność zmian cen lokat w portfelu, tym mniejsza staje się zmienność stóp zwrotu (ryzyko) całego portfela. Ryzyko portfela inwestycyjnego zależy bowiem nie tylko od ryzyka pojedynczych inwestycji wchodzących w jego skład, ale także od stopnia korelacji stóp zwrotu z tych inwestycji. W przypadku korelacji ujemnej, straty z jednej lokaty mogą zostać zrekompensowane zyskami z innej.Dywersyfikacja może być realizowana poprzez dobór różnych rodzajów lokat (np. nieruchomości, towarów, akcji, obligacji, tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych), a także różnicowanie lokat pod względem geograficznym, sektorów czy emitentów.