Działalność finansowa

działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata (oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści), w wyniku których ulega zmianie wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia finansowego jednostki.

Działalność finansowa stanowi jeden z trzech z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo – obok działalności operacyjnej i inwestycyjnej.

Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku:

W działalności finansowej przedsiębiorstwa wykazuje się m.in.:

Wpływy:

– z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału,

– z emisji długo- i krótkoterminowych dłużnych instrumentów finansowych,

– zaciągnięcie kredytów i pożyczek (łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi),

– pieniężne korzyści związane bezpośrednio z pozyskaniem kapitału.

Wydatki:

– płatności na rzecz właścicieli akcji lub udziałów jednostki z tytułu ich wykupu i zwrot dopłat do kapitału,

– z tytułu podziału zysku, w tym z lat poprzednich,

– spłata kredytów i pożyczek (łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi)

– poniesione koszty na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego,

– zapłacone odsetki, prowizje bankowe i inne pieniężne koszty związane bezpośrednio z pozyskiwaniem kapitału.