Działalność inwestycyjna

działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji (w tym inwestycji w nieruchomości i prawa), krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z nią pieniężne koszty i korzyści.

Stanowi jeden z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo – obok działalności operacyjnej i finansowej.

Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku:

W działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa wykazuje się m.in.:

Wpływy:

– ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

– z inwestycji w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe,

– z tytułu zwrotu krótko- i długoterminowych pożyczek udzielonych innym jednostkom,

– z tytułu zwrotu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej,

– z tytułu pochodnych instrumentów finansowych,

– z tytułu pieniężnych korzyści dotyczących wyżej wymienionych składników np.: odsetki od lokat, 

Wydatki:

– ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

– z inwestycji w nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe,

– z tytułu zwrotu krótko- i długoterminowych pożyczek udzielonych innym jednostkom,

– z tytułu zwrotu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej,

– z tytułu pochodnych instrumentów finansowych,

– z tytułu pieniężnych korzyści dotyczących wyżej wymienionych składników np.: odsetki od lokat.