Fundusz sekurytyzacyjny

szczególny typ funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych gromadzi środki na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych. Fundusze sekurytyzacyjne mogą być utworzone jako fundusze standaryzowane lub niestandaryzowane. Różnica między nimi polega na tym, że fundusz standaryzowany jest tworzony z mocy ustawy jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, zaś fundusz niestandaryzowany może być tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami. Na funduszu standaryzowanym i niestandaryzowanym spoczywają także różne wymogi dotyczące lokowania środków w wierzytelności.Ponadto uczestnikami funduszu niestandaryzowanego mogą być wyłącznie osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne mogą być uczestnikami takiego funduszu tylko wtedy, kiedy cena certyfikatu inwestycyjnego nie jest mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Fundusze sekurytyzacyjne poddane są ścisłym ograniczeniom inwestycyjnym, które stanowią, że poza wierzytelnościami, fundusze te mogą lokować aktywa wyłącznie w:- dłużne papiery wartościowe,- jednostki uczestnictwa rynku pieniężnego,- depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,- instrumenty rynku pieniężnego,- instrumenty pochodne.