Giełda Papierów Wartościowych

rynek regulowany, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu, przede wszystkim zbywalnych papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) oraz instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji).

W Polsce omawiany rynek organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do najważniejszych giełd na świecie zalicza się (według kapitalizacji na podstawie zestawienia World Federation of Exchanges (stan na koniec 2013):

– NYSE Euronext (US), Nowy Jork – 15 913 258,5 mln USD,- NASDAQ OMX, Nowy Jork – 5 281 626 mln USD,- Japan Exchange Group, Tokyo – 4 126 358,7 mln USD,- London SE Group, Londyn – 3 862 590,3 mln USD,- NYSE Euronext (Europe), Paryż – 3 119 920,9 mln USD,- Hong Kong Exchanges, Hong Kong – 2 803 262 mln USD,- Shanghai Stock Exchange, Shanghai – 2 425 764,3 mln USD,- TMX Group, Toronto – 1 978 085,7 mln USD,- Deutsche Börse, Frankfurt – 1 592 506, 7 mln USD,- SIX Swiss Exchange, Zurych – 1 378 281,3 mln USD.