Iluzja pieniądza

w ekonomii zjawisko polegające na niepełnym lub opóźnionym uwzględnianiu inflacji w określaniu realnych zmian wartości i koncentrowaniu się na wartościach nominalnych a nie wielkościach realnych. Przykładowo osoba podlegająca iluzji pieniądza będzie zadowolona ze wzrostu swojego wynagrodzenia o 5 % przy 10 % inflacji, mimo iż rzeczywista siła nabywcza wynagrodzenia będzie mniejsza niż przed podwyżką. 

Iluzja pieniądza ma często miejsce przy porównywaniu obecnych cen jednostkowych dóbr z dawnymi cenami, kiedy zapomina się o zjawisku inflacji (tj. wzrostu ogólnego poziomu cen), a bierze pod uwagę jedynie nominalne zmiany cen danego dobra.