Kapitał zakładowy

(kapitał spółki) jest to pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu spółki, stąd inne określenie: kapitał założycielski. Wysokość kapitału zakładowego może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Jego wartość musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej. Kapitał zakładowy jest elementem kapitału własnego, zgodnie z Ustawą o rachunkowości ujmowanym w pasywach bilansu, a także w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Prawo większości krajów europejskich określa minimalny kapitał zakładowy, jaki jest potrzebny do zawiązania spółki. Do wyjątków w tej kwestii zalicza się m.in. Wielka Brytania. W Polsce według Kodeksu spółek handlowych wynosi on od 8 stycznia 2009:

– 5 000 zł w wypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

– 50 000 zł w wypadku spółki komandytowo-akcyjnej,

– 100 000 zł w wypadku spółki akcyjnej.

W pozostałych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce występowanie minimalnego kapitału zakładowego przewidziano także w:

– spółdzielni europejskiej – 30 000 euro,

– spółce europejskiej – 120 000 euro.

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej:

– równowartość wyemitowanych akcji w cenie nominalnej opłaconych gotówką i/lub aportami rzeczowymi,

– przekształcenie kapitału udziałowego w kapitał akcyjny,

– część zysku netto do podziału na pokrycie umorzenia akcji.

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

– równowartość udziałów pieniężnych i aportów rzeczowych wniesionych przez poszczególnych wspólników,

– podwyższenie kapitału w drodze objęcia nowych udziałów,

– przekształcenia kapitału akcyjnego w kapitał udziałowy,

– zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,

– dopłaty do kapitału udziałowego.

Źródła tworzenia kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej: Kodeks spółek handlowych stanowi, iż w zakresie kapitału zakładowego stosować należy „odpowiednio” przepisy dotyczące kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Kodeks stanowi poza tym, żekomplementariusz, wnosząc do spółki wkład, może go wnieść – według uznania – na kapitał zakładowy bądź na inne fundusze. Fakt, iż wniesie wkład na kapitał zakładowy, nie powoduje wyłączenia jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.