Karta obciążeniowa

rodzaj karty płatniczej, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela klientowi limitu wydatków na zasadzie pay later (zapłać później). Karta obciążeniowa jest powiązana z rachunkiem prowadzonym dla karty w banku, który z kolei jest powiązany z rachunkiem osobistym (np. rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym) posiadacza. Na podstawie miesięcznych wpływów na rachunek osobisty bank określa limit środków, jakie może udostępnić posiadaczowi karty. Z rachunku osobistego w ustalonych odstępach czasu (najczęściej raz w miesiącu) jest pobierana kwota pokrywająca kwotę wydatków za poprzedni okres rozliczeniowy. Jednak inaczej niż w przypadku karty kredytowej, posiadacz karty obciążeniowej jest zobligowany do spłaty całej kwoty zadłużenia w terminie wyznaczonym w umowie.