Koszty wytworzenia

wszystkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym związane z procesem wytworzenia – usług, produktów, produkcji w toku.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości w tej grupie kosztów należy wyodrębnić: – koszty bezpośrednio związane z przychodami osiągniętymi dzięki nim przez jednostkę. Taka część kosztów wpływa na wynik finansowy okresu, w którym występują związane z nimi przychody,- koszty, które można jedynie w sposób pośredni przyporządkować przychodom osiąganym przez jednostkę. 

Wówczas mamy do czynienia z obowiązkiem uznania w wyniku finansowym danego okresu ich części, które dotyczą tego okresu.

Jednostka powinna ustalać koszty wytworzenia w poszczególnych etapach:

1. Ustalić globalny koszt wytworzenia jako wszystkie koszty związane z procesem wytwarzania; 2. Ustalić dwie odrębne grupy kosztu wytworzenia: – grupę kosztów którą można bezpośrednio przyporządkować przychodom,- grupę kosztów którą można jedynie pośrednio przyporządkować przychodom; 3. Rozliczenie drugiej części kosztów wytworzenia w części dotyczącej danego okresu.