Kredyt akceptacyjny

jest to kredyt krótkoterminowy uwzględniający postanowienia prawa wekslowego, który stanowi pewną odmianę kredytu dyskontowego. Podstawę jego uruchomienia stanowi umowa, na mocy której bank zobowiązuje się do akceptowania wystawionych na niego weksli przez osobę do tego upoważnioną (klienta banku) i zgodnie z warunkami tej umowy.

Kredyt akceptacyjny jest kredytem udzielanym krótkoterminowo, dlatego z reguły przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności (np. poszczególnych faz produkcji, transportu, magazynowania czy też sprzedaży surowców, towarów i usług).

Formy przyznawania i realizacji kredytu akceptacyjnego:

Banki przyjmując weksle do akceptacji przestrzegają by:

– odpowiadały one wymogom prawa wekslowego i były złożone na urzędowym blankiecie wekslowym z uiszczoną we właściwej wysokości opłatą skarbową;- kwoty weksli nie przekraczały sumy wskazanej w umowie;- terminy płatności nie przekraczały terminu wskazanego w umowie;- jako trasat i domicyliat wskazany był oddział banku akceptacyjnego.