Kwit depozytowy

papier wartościowy emitowany przez instytucję finansową, będący przedmiotem obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. Jest to zbywalny dokument prawa własności do jednego lub wielu papierów wartościowych będących bazą kwitu depozytowego (najczęściej są to akcje, ale również obligacje i inne papiery wartościowe). Termin kwit depozytowy jest dosłownym tłumaczeniem Depositary Receipt. 

Definicję kwitu depozytowego zawiera Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) art.3 pkt 30. 

Dzięki kwitom depozytowym możliwa jest obecność spółki na zagranicznym rynku papierów wartościowych. Prawa nabywców kwitów depozytowych nie różnią się znacznie do uprawnień nabywców akcji spółki – instrumenty te zapewniają ich właścicielom prawa majątkowe i korporacyjne jak w przypadku akcji, realizowane są za pośrednictwem banku depozytowego będącego głównym podmiotem uczestniczącym w programie kwitów depozytowych.