Minimalna stopa zwrotu

zapewnia bezpieczeństwo środków wpłacanych przez uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych dwa razy w roku podaje do wiadomości średnią ważoną i minimalną stopę zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres ostatnich 36 miesięcy. Obie te wartości podawane są odpowiednio na koniec marca i września.

Średnia ważona stopa zwrotu jest to stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych ważona średnią wielkością aktywów każdego funduszu z początku i końca okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy to ostatnie 36 miesięcy).

Minimalna wymagana stopa zwrotu jest wyliczana ze średniej ważonej stopy zwrotu w następujący sposób:1. jeżeli średnia stopa zwrotu jest wyższa niż 8%, wtedy minimalna stopa zwrotu wynosi jej połowę,2. w przypadku, gdy średnia ważona stopa zwrotu jest niższa niż 8%, wtedy minimalna stopa zwrotu jest niższa od średniej ważonej stopy zwrotu o 4 punkty procentowe.W sytuacji, gdy stopa zwrotu w przypadku otwartego funduszu emerytalnego za 36 miesięcy jest niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu, zarządzający funduszem emerytalnym zobowiązani są do dokonania dopłaty pieniężnej do rachunków uczestników funduszu, by stopa zwrotu w otwartym funduszu emerytalnym osiągnęła poziom minimalnej stopy zwrotu.