Nadpłynność systemu bankowego

zadłużenie banku centralnego w prywatnych bankach w celu utrzymywania rezerw walutowych państwa na poziomie większym niż ilość pieniądza w obiegu. 

W Polsce Narodowy Bank Polski posługuje się pojęciem płynności sektora bankowego. Nadpłynność sektora bankowego jest definiowana jako „nadwyżka środków pozostająca w sektorze bankowym ponad wymagany poziom rezerwy obowiązkowej, obliczana w odpowiednich okresach utrzymywania rezerwy. Miarą nadpłynności jest saldo przeprowadzanych przez bank centralny operacji otwartego rynku oraz depozytowo-kredytowych”. 

Informacja o płynności sektora bankowego podawana jest przez NBP w „Sprawozdaniu z wykonania polityki pieniężnej”. W 2013 nadpłynność sektora bankowego utrzymywała się. Jej średni poziom w roku 2013 wyniósł 126,541 mln PLN, tj. o 30,235 mln PLN (31,4%) więcej niż w 2012.