Nawis inflacyjny

wielkość popytu odłożonego w skali całego społeczeństwa wskutek niedostatecznej w stosunku do wielkości popytu wartości podaży dóbr i usług rynkowych. Wartość takiego odłożonego popytu odpowiada wartości zasobów pieniężnych nagromadzonych w rękach ludności (tzw. oszczędności przymusowe). Na wielkość aktualnego nawisu inflacyjnego wpływa skumulowana wartość luki inflacyjnej z poprzednich okresów oraz aktualne oczekiwania inflacyjne ludności lub przewidywany zakres niedoborów rynkowych.