Obrót dewizowy

konstrukcja obrotu dewizowego została określona w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Zgodnie ze przepisami ustawy, w ramach obrotu dewizowego należy wyszczególnić:

– obrót dewizowy z zagranicą

-obrót wartościami dewizowymi (patrz: dewizy) w kraju.

Obrotem dewizowym z zagranicą jest:

– Zawarcie umowy powodującej (lub mogącej powodować) dokonanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych.

– Dokonanie innej niż umowa czynności prawnej powodującej (lub mogącej powodować) dokonanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych.

– Przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności: wartości dewizowych, krajowych środków płatniczych.

– Wykonanie wyżej wyszczególnionych umów lub czynności.

– Zawarcie umowy powodującej (lub mogącej powodować) przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie z zagranicą.

– Dokonanie innej niż umowa czynności prawnej powodującej (lub mogącej powodować) przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie z zagranicą.

– Wykonanie wyżej wyszczególnionych umów.

Do obrotu dewizowego z zagranicą należy również zaliczyć przemieszczenie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granicę Polski. Dokonywanie czynności takich jak:wywóz, przywóz, przekazywanie, wysyłanie, nadsyłanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych wywołuje skutki prawne w obrocie dewizowym z zagranicą.

Obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest:

– Zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej (lub mogącej powodować) dokonanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych.

– Przeniesienie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych.

– Wykonanie wyżej wyszczególnionych umów.

W porównaniu z obrotem dewizowym z zagranicą, zakresem obrotu wartościami dewizowymi w kraju nie objęto krajowych środków płatniczych. Z kolei przedmiotem obrotu dewizowego z zagranicą są zarówno wartości dewizowe, jak i krajowe środki płatnicze.