Obrót giełdowy

obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na rynku regulowanym.

Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, kryteria i warunki dopuszczania papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do obrotu na poszczególnych rynkach giełdowych, w tym papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim, określa regulamin giełdy zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wartość obrotu giełdowego (ang. turnover) oblicza się poprzez zsumowanie wartości wszystkich przeprowadzonych transakcji (cena * liczba). Najczęściej podaje się go w ujęciu dziennym.

Wysoka wartość obrotu giełdowego świadczy o sile (dużym znaczeniu) danej giełdy. Duży obrót oznacza też dużą płynność obracanych aktywów.