Odsetki ustawowe

najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom ustawowym wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.Odsetki ustawowe należą się zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej, ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. 

Wzór na wyliczanie odsetekWysokość odsetek wylicza się według następującego wzoru: 

(kwota zaległości * liczba dni zwłoki * wysokość stopy odsetek) / 365 

Przykład:- zaległość: 100 zł, – dni zwłoki: 10, – stopa odsetek ustawowych: 13%.(100 * 10 * 13%) / 365 = 0,36 PLN 

A zatem wartość odsetek ustawowych od kwoty 100 PLN za 10 dni zwłoki wynosi 36 groszy. 

Ograniczenie wysokości odsetek umownych:W umowie można zastrzec również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, wynoszących, zgodnie z art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, równowartość czterokrotności stopy kredytu lombardowego określanej przez NBP, należą się tylko odsetki maksymalne (art. 359 § 22 kodeksu cywilnego). 

Termin zapłaty wierzytelności:Jeżeli termin zapłaty wierzytelności przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek). Jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu (choć zgodnie z przepisami prawa w przypadku zapłaty podatku, jeśli termin płatności wypadnie w sobotę, zostaje on przesunięty, tak jak przy dniach ustawowo wolnych od pracy).