Papiery wartościowe niestwierdzające prawa do kapitału

(dłużne papiery wartościowe) – papiery wartościowe, których właściciel nie dysponuje prawem współwłasności majątkowej w stosunku do majątku emitenta. Papiery te reprezentują wyłącznie pieniężne zobowiązanie emitenta wobec ich posiadaczy na sumy płatne w określonej kwocie oraz w wyznaczonym terminie. 

Okres, na który zostały wyemitowane papiery wartościowe zazwyczaj determinuje ich formę prawną. Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe występują najczęściej w formie weksli lub bonów, zaś średnioterminowe (od 1 roku do 5 lat) i długoterminowe w postaci skryptów dłużnych, hipotecznych listów zastawnych oraz obligacji.