Płynny kurs walutowy

(ang. floating exchange rate) – rodzaj kursu walutowego. Jest on wynikiem gry sił rynkowych. Kształtuje się pod wpływem równoważenia podaży i popytu na waluty. Zmiany popytu i podaży danej waluty powodują odpowiednie, tzn. równoważące zmiany poziomu ceny jednej waluty wyrażonej w drugiej, zachodzące nieustannie z dnia na dzień, a nawet w trakcie jednej sekundy. Jego okresowe wahania nie powodują interwencji ze strony państwa lub banku centralnego. 

Osłabienie (deprecjacja) waluty jest tożsame ze wzrostem kursu, zaś umocnienie (aprecjacja) waluty oznacza spadek kursu. W ramach kursu płynnego możliwe są interwencje banków centralnych motywowane np. ograniczeniem nadmiernych wahań kursu. Popularność kursu płynnego na świecie wynika m.in. z dylematu Triffina, zgodnie z którym nie jest jednocześnie możliwe posiadanie sztywnego kursu waluty, niezależnej polityki pieniężnej oraz swobody przepływów kapitałowych. 

System płynnego kursu walutowego w Polsce został formalnie przyjęty 12 kwietnia 2000 r.