Polecenie przelewu

jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu dostawcy usług płatniczych (np. bankowi) dyspozycji przez płatnika przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy (beneficjenta). Warunkiem przyjęcia przez dostawcę usług płatniczych polecenia przelewu jest posiadanie przez płatnika na rachunku wystarczającej kwoty pieniędzy. 

Polecenie przelewu zleca się, wpisując dokładnie w formularzu (papierowym lub elektronicznym) następujące dane:- nazwę odbiorcy przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej),- numer rachunku odbiorcy (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy),- kwotę do przelewu,- walutę przelewu,- nazwę zlecającego przelew przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej),- numer rachunku zlecającego (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy),- tytuł zobowiązania (informacja, z jakiego powodu przelew jest realizowany, np. zapłata za fakturę numer …),- data przelewu,- podpis i pieczęć (w papierowej wersji). 

Dostawca usług płatniczych powinien zaksięgować otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu.Dyspozycja polecenia przelewu może być złożona m.in. w formie wystandaryzowanego dokumentu papierowego lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej.