Polisa

dokument w którym ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 § 1 KC).

Polisa powinna zawierać elementy istotne dla umowy ubezpieczenia, takie jak:

– dane / oznaczenie ubezpieczyciela,- dane ubezpieczającego,- oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia,- oznaczenie ubezpieczonych ryzyk (niebezpieczeństw),- określenie czasu, na który zawarto umowę ubezpieczenia,- okres ubezpieczenia (początek i koniec okresu ochrony),- sumę ubezpieczenia,- miejsce i datę wystawienia polisy,- podpis ubezpieczyciela.

Brak polisy nie oznacza automatycznie braku lub nieważność umowy ubezpieczenia. Oznacza jedynie, że ciężar udowodnienia istnienia ważnej umowy między stronami, spoczywa na osobie, która dochodzi świadczenia (art. 6 KC.).