Popyt

(ang. demand) – funkcyjna zależność między ceną produktu a jego ilością, którą skłonni są zakupić nabywcy. Na tę skłonność oznacza składa się chęć (determinowaną preferencjami) oraz ekonomiczna możliwość (determinowaną siłą nabywczą). W funkcji popytu (D) zmienną objaśniającą jest cena produktu (P), podczas gdy zmienną objaśnianą jest wielkość popytu (QD).

Wykresem funkcji popytu jest tzw. krzywa popytu. Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy popytem a wielkością popytu. Popyt to cała funkcja, natomiast wielkość popytu to ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy danej cenie. Wielkość popytu przy cenie pjest więc konkretnym elementem funkcji, któremu na krzywej popytu odpowiada jeden punkt.

Prawo popytu:

Prawo popytu oznacza, że zależność między ceną dobra oraz wielkością popytu na to dobro jest odwrotna. To znaczy, że przy ceteris paribus, wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny dobra zapotrzebowanie na nie rośnie.

Dwojakie ujęcie popytu:

Popyt można rozpatrywać dwojako, w ujęciu: mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W pierwszym ujęciu popyt mikroekonomiczny pokazuje, że wielkość popytu na dany produkt jest funkcją ceny tego produktu, popyt wyznaczany jest przy założeniu danych determinant. Popyt w ujęciu makroekonomicznym pokazuje natomiast, że wielkość popytu na wszystkie produkty wytwarzane w danej gospodarce jest funkcją ogólnego poziomu cen w tej gospodarce.

Rodzaje popytu:

Ze względu na elastyczność cenową dobra wyróżnia się:

– popyt sztywny (nieelastyczny) – zmiana ceny nie wywołuje zmian popytu,

– popyt elastyczny.

Przykładowe czynniki kształtujące wielkość popytu (determinanty popytu):

Są to m. in.:

– wielkość dochodów nabywców,

– ceny substytutów,

– ceny dóbr komplementarnych,

– przewidywania co do kształtowania się cen w przyszłości,

– preferencje konsumentów,

– czynniki społeczne,

– czynniki demograficzne:

– czynniki geograficzne,

– sytuacja gospodarcza,

– sytuacja polityczna.