Pośrednik ubezpieczeniowy

osoba, która nie będąc ubezpieczającym ani ubezpieczycielem, na mocy zlecenia udzielonego w formie czynności cywilnoprawnej toruje innym drogę do zawarcia umowy ubezpieczenia, pośredniczy w jej zawieraniu albo zawierają ją w charakterze pełnomocnika oraz może również współdziałać w jej realizacji. W wymiarze prawnym pośrednik jest przedsiębiorcą, który za wynagrodzeniem wykonuje czynności faktyczne lub prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, regulująca uprawnienia i obowiązki pośredników ubezpieczeniowych dopuszcza wykonywanie czynności pośrednika ubezpieczeniowego wyłącznie przez:

– agenta ubezpieczeniowego w zakresie czynności agencyjnych,

– brokera ubezpieczeniowego w zakresie czynności brokerskich i reasekuracji.

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania przez pośrednika działalności jest uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr ten jest jawny i dostępny dla osób trzecich.