Procent prosty

 to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że dochód w postaci odsetek od wkładu początkowego jest wyznaczany proporcjonalnie do długości okresu oprocentowania i nie jest doliczany do wkładu (nie podlega kapitalizacji) – nie procentuje więc wraz z nim w następnym okresie rozliczeniowym.

Obliczanie procentu prostegoOznaczenia:PV – wartość bieżąca (ang. present value) – kapitał początkowyFV – wartość przyszła (ang. future value) – kapitał końcowyr – roczna stopa procentowan – czas oprocentowania w latach

Wówczas zachodzi:

Uwaga: w praktyce obliczania odsetek ważna jest kwestia konwencji odnośnie wyznaczania liczby dni w okresie odsetkowym oraz liczby dni w roku. Zwykle przyjmowana jest konwencja ACT/ACT, w której przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz rzeczywistą liczbę dni w roku. Jednak możliwe jest także zastosowanie innych konwencji, w tym m.in. tzw. reguły bankowej.

Związki z dyskontem prostym:Pojęciem pokrewnym do procentu prostego jest dyskontowanie proste, które polega na wyznaczaniu kapitału początkowego na podstawie znanej wartości kapitału końcowego. Wyróżnia się dyskontowanie proste rzeczywiste oraz dyskontowanie proste handlowe. W przypadku dyskontowania rzeczywistego wykorzystywana jest zdefiniowana powyżej stopa oprocentowania prostego r, a wartość kapitału początkowego jest wyznaczana bezpośrednio z formuły na obliczanie procentu prostego:

 

W przypadku dyskontowania handlowego bazę dla stopy procentowej stanowi wartość kapitału końcowego. Formuła służąca wyznaczaniu wartości kapitał początkowego jest następująca:

gdzie:d – oznacza stopę dyskontowania prostego w ujęciu rocznym, a pozostałe oznaczenia pozostają bez zmian. Stopa dyskontowania prostego jest interpretowana jako rabat za wcześniejsze dokonanie płatności.

Między stopą oprocentowania prostego i stopą dyskontowania prostego zachodzi następujący związek:

Można go przekształcić na następujące trzy równoważne postacie: 

 

Stopa dyskontowania prostego d jest zawsze mniejsza od stopy oprocentowania prostego r.