Produkt krajowy netto

(ang. Net Domestic Product, NDP) to wartość strumienia produktów finalnych wytworzonych na terytorium danego kraju przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji w danym okresie pomniejszona o wartość amortyzacji w tym okresie. PKN to PKB pomniejszony o amortyzację (wartość zużycia kapitału trwałego gospodarki).

PKN = PKB – amortyzacja