Produkt narodowy brutto

(PNB, ang. Gross National Product, GNP) – miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym okresie przez narodowe czynniki produkcji (tzn. należące do obywateli danego państwa) we wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w proces produkcyjny. Produkt narodowy brutto PNB to produkt krajowy brutto PKB uzupełniony o saldo przepływu dochodów z własności między krajem a zagranicą.

– konsumpcja

– inwestycje

– wydatki rządowe

– eksport netto, czyli eksport-import

– dochód netto obywateli za granicą