Przychody finansowe

przychody związane z działalnością inwestycyjną oraz działalnością finansową. Są one księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont (Przychody i koszty ich osiągnięcia) na koncie Przychody finansowe. Należą do nich w szczególności:

Układ rachunku zysków i strat przewiduje wyodrębnienie w ramach przychodów finansowych: przychodów z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, przychodów z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji oraz innych przychodów finansowych.