Rachunek płatniczny

pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie o usługach płatniczych. Zgodnie z art. 2 pkt 25 tej regulacji rachunek płatniczy to rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy oraz rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.