Raty równe

schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości. 

Spłata długu w ratach równych charakteryzuje się tym, że na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe. Spłata długu w ratach równych jest równoważna zakupowi przez kredytodawcę u kredytobiorcy renty stałej na okres równy okresowi kredytowania. 

Wartość raty w schemacie rat równych jest wyznaczana ze wzoru: 

 

gdzie:I – wysokość raty równej,N – kwota udzielonego kredytu,r – oprocentowanie kredytu w skali roku,k – liczba rat płatnych w ciągu roku (np. k = 4 dla rat płatnych co kwartał),n – liczba rat. 

W schemacie spłat w ratach równych płatności kapitałowe w kolejnych okresach tworzą ciąg geometryczny. 

W Polsce banki udzielające kredytów mieszkaniowych, a także konsumpcyjnych oferują klientom do wyboru spłatę kredytu w ratach malejących (stała rata kapitałowa) lub ratach równych. Raty równe cieszą się większą popularnością niż raty malejące ze względu na fakt, że w początkowym okresie wysokość raty równej jest niższa niż raty sumarycznej w schemacie spłat w równych ratach kapitałowych. Kredyty mieszkaniowe są zwykle oprocentowane stopą zmienną opartą o stawki WIBOR, co powoduje konieczność ustalania nowej wartości raty równej po każdej zmianie stawki WIBOR.