Rynkowa wartość dodana

 (ang. Market Value Added – MVA) jest miarą wartości nowo wytworzonej w przedsiębiorstwie. Jest to nadwyżka wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad całkowitą wartością zainwestowanego kapitału.

Wyraża to wzór poniżej:

MVA=MV-IC, z czego wynika MV=MVA+IC

gdzie:MVA to suma zdyskontowanych, możliwych do uzyskania w przyszłości EVA,IC – to wartość zainwestowanego kapitału (środki pieniężne zainwestowane przez właścicieli w aktywa umożliwiające przedsiębiorstwu prowadzenie działalności operacyjnej),MV – rynkowa wartość przedsiębiorstwa, która jest równa sumie zdyskontowanych, możliwych do uzyskania w przyszłości EVA oraz wartości zainwestowanego kapitału.

czyli: 

– w przypadku gdy MVA jest ujemna, czyli EVA / (1 + WACC)t < 0, to inwestorzy sądzą, że przedsiębiorstwo nie ma zdolności do generowania nowej wartości oraz mają obawy o to czy w przyszłości przedsiębiorstwo będzie tworzyło wartość dodaną.- w przypadku gdy MVA jest dodatnia, czyli EVA / (1 + WACC)t >0, to przedsiębiorstwa będzie tworzyło dodatkową wartość dla właścicieli.

MVA jest jednym z mierników informujących, czy przedsiębiorstwo kreuje nową wartość. Inne mierniki to:- EVA (Ekonomiczna wartość dodana),- CVA (Gotówkowa wartość dodana),- SVA (Wartość dodana dla właścicieli).