Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

(RRSO, ang. Annual percentage rate) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) oraz niebankowe firmy pożyczkowe, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu).

RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków, SKOK-ów i niebankowych firm pożyczkowych do wspólnego mianownika. Pożyczający nie musi się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa. Banki, SKOK-i, niebankowe firmy pożyczkowe i sklepy ze sprzedażą ratalną liczą i przekazują swoim klientom wskaźnik RRSO dla niemal każdego kredytu, bo nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim.

We wrześniu 2012 r. wprowadzono zmianę w ustawie o kredycie konsumenckim ujednolicającą szczegóły obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów zgodnie z dyrektywą europejską.

RRSO obliczamy znajdując i:

 

gdzie:K – numer kolejnej wypłaty raty kredytu,K’ – numer kolejnej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,AK – kwota wypłaty raty kredytu K,A’K’ – kwota spłaty kredytu lub kosztów K’,∑ – suma,m – numer ostatniej wypłaty raty kredytu,m’ – numer ostatniej spłaty kredytu lub wnoszonych opłat,tK – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0,tK’ – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat,i – rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

RRSO jest liczona na takiej samej zasadzie jak wewnętrzna stopa zwrotu (IRR, ang. Internal Rate of Return) udzielenia nam kredytu z punktu widzenia banku. Jej wysokość w znacznym stopniu zależy od momentu dokonywania poszczególnych płatności.

Gdyby kredytodawca, zamiast wypłacić kwotę kredytu kredytobiorcy, umieścił ją na lokacie o czasie trwania równym czasowi trwania kredytu, z oprocentowaniem rocznym równym RRSO, dzienną kapitalizacją odsetek – zarobiłby tyle samo co na kredycie (biorąc pod uwagę wszystkie spłaty kredytu lub jego kosztów od kredytobiorcy). Podobnie kredytobiorca musiałby umieścić kwotę kredytu na ww. lokacie, aby otrzymać (kwota lokaty z odsetkami) tyle, ile wynosi całkowita spłata kredytu.

Przykład obliczenia RRSO:Kwota kredytu 500 zł na 25 dni, całkowity koszt 10 zł (oprocentowanie 0%, prowizja 10 zł).Jest jedna rata wypłaty dla kredytobiorcy i jedna rata spłaty dla kredytodawcy (po terminie 25 dni):

 

gdzie:AK – 500 zł,A’K’ – 510 zł,tK’ – 25/365 roku,i – RRSO.

Czyli:

 

Gdyby przy tej RRSO czas trwania kredytu wynosił 1 rok, kwota do spłaty równałaby się (1+RRSO)*500 zł czyli 667,62 zł.