Sektor finansów publicznych

to zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W sektorze finansów publicznych wyodrębnić można:1. Sektor rządowy;2. Sektor samorządowy – jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne. W myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się: – organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały; – jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;- jednostki budżetowe;

– agencje wykonawcze;

– samorządowe zakłady budżetowe;

– instytucje gospodarki budżetowej (art 24 ust 1 ufp);

– państwowe fundusze celowe;

 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS;

– Narodowy Fundusz Zdrowia;

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

– uczelnie publiczne;

– Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

– państwowe i samorządowe instytucje kultury;

– inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.