Stopa lombardowa

określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości 100%-X% wartości papierów wartościowych obciążonych zastawem (tzw. haircut wynosi w tym przypadku X% i jest ustalany dla różnych grup papierów wartościowych osobno). 

W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej. Stopa lombardowa jest podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek (zgodnie z przepisami tzw. ustawy antylichwiarskiej od 20 lutego 2006 roku maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej).