Suma gwarancyjna

określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Inaczej mówiąc jest maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z konkretnego ubezpieczenia. Suma gwarancyjna określana jest przez ubezpieczyciela. Jej wysokość stanowi jedną z podstaw do naliczenia wysokości składki.

W umowach ubezpieczenia mienia górną granicę odpowiedzialności stanowi kwota tzw. sumy ubezpieczenia, którą odnosi się do wartości ubezpieczeniowej. W ubezpieczeniach na życie, nie ustala się granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, ale określoną kwotę, która wypłacana jest w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego.