Trader

podmiot, który zawiera krótkoterminowe transakcje instrumentami finansowymi, takimi jak np.: akcje, obligacje, kontrakty terminowe, czy opcje w celu osiągnięcia zysku w wyniku zmiany ich ceny. Krótki horyzont inwestycyjny jest czynnikiem, który odróżnia go od inwestora.

Traderów można podzielić na:

– podmioty gospodarcze, do których można zaliczyć m. in. banki inwestycyjne, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne,- osoby fizyczne, korzystające z usług pośrednictwa firm inwestycyjnych.