Transakcja (finanse)

czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Transakcja finansowa kończy się umową sprzedaży.

Można wyróżnić:

– Transakcję natychmiastową – umowę, w której strony zobowiązują się dokonać wymiany określonych towarów po uzgodnionej cenie niezwłocznie od momentu zawarcia umowy.

– Transakcję terminową – umowę, w której cena ustalana jest w momencie zawarcia umowy, a dostawa i zapłata – w terminie późniejszym, określonym w umowie.

– Transakcję wiązaną – umowę zawieraną wraz z zobowiązaniem, że kontrahent kupi lub sprzeda dodatkowo inny towar, oprócz towaru którego dotyczy transakcja.

Na rynku walutowym transakcje natychmiastowe określa się mianem spot, a terminowe mianem futures.