Wadium

określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji.

Inaczej wadium jest dodatkowym zastrzeżeniem pieniężnym, które może być zawarte w warunkach aukcji lub przetargu na polecenie organizatora.

Zastrzeżenie to, o ile zostało wprowadzone (gdyż nie jest obowiązkowe), wyznacza dalszy tok postępowania aukcji bądź przetargu i wiąże ich uczestników. Według art. 70 § 1 KC wysokość wadium wskazują warunki aukcji albo przetargu – zwykle jest to określony procent sumy pieniężnej od wartości przedmiotu licytowanego. Suma ta zazwyczaj jest uiszczona gotówką, niekiedy może być ona zabezpieczona przez udzielenie poręczenia. Podmiot, który wpłacił bądź zabezpieczył wadium, staje się czynnym uczestnikiem aukcji albo przetargu. Podmiot, który nie wpłacił bądź nie zabezpieczył wadium, nie bierze udziału w aukcji albo przetargu.

Art. 704 § 2 KC mówi, iż po zakończeniu przetargu bądź aukcji (zawarciu zamierzonej umowy) organizator jest obowiązany zwrócić uczestnikom uiszczone wadia natomiast, gdy zostały one zabezpieczone, poręczenie to wygasa z mocy ustawy. Wyjątkiem jest sytuacja w której nie doszło do realizacji umowy. Jeżeli powstała ona wskutek winy uczestnika, tzn. gdy uchyla się on od zawarcia umowy, mimo iż jego oferta została wybrana – organizator może zachować wadium dla siebie lub dochodzić zaspokojenia sumy wadium z tytułu poręczenia. Jeżeli powstała ona wskutek winy organizatora, tzn. gdy uchyla się on od zawarcia umowy z uczestnikiem, którego oferta została wybrana – uczestnik może żądać zwrotu podwójnej wysokości wadium bądź w inny sposób domagać się naprawienia szkody.