Zdolność kredytowa

(ang. creditworthiness) – zdolność kredytobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności. 

Definicja i ocena stanu zdolności kredytowej:Według polskiego prawa bankowego posiadanie przez podmiot tak rozumianej zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach banki mogą udzielić kredytu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobie prawnej lub fizycznej nieposiadającej zdolności kredytowej, o ile przedłoży ona realny program uzdrowienia swojej sytuacji finansowej lub zgodzi się na ustanowienie szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Oceny zdolności kredytowej banki dokonują samodzielnie i posiadają z reguły własne, stworzone w tym celu dedykowane metodyki oddzielne dla osób fizycznych, oddzielne dla przedsiębiorstw. 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową następująco: 

„Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. 

Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowaDo najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową zalicza się m.in.:- wysokość dochodów do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt,- źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów,- aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe,- rodzaj oraz wysokość kredytu,- okres kredytowania,- rodzaj rat (równe lub malejące),- dotychczasowa historia kredytowa,- wiek kredytobiorcy,- liczba osób w gospodarstwie domowym,- wysokość wkładu własnego,- dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość).