Źródła przychodów

pojęcie występujące w prawie podatkowym określające, skąd pochodzi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) źródłami przychodów są:

– Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,- Działalność wykonywana osobiście,- Pozarolnicza działalność gospodarcza,- Działy specjalne produkcji rolnej,- Najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,- Kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt. 7 lit. a–c,- Odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy): – nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, – prawa wieczystego użytkowania gruntów, – innych rzeczy.

Jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w podpunktach a -c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany).- Inne źródła omówione w art. 20 ustawy.