Wzrost PKB i deficyt w 2015 roku

Według opublikowanych 26 stycznia 2016 roku danych przez GUS, PKB Polski w 2015 r. wzrósł o 3,6 proc., czyli więcej niż zakładano w budżecie i więcej niż w 2014.

Świadczy to o silnych fundamentach rozwoju kraju oraz o tym, że gospodarka znajduje się na ścieżce trwałego wzrostu. Jednocześnie wstępne dane Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania budżetu za 2015 r. pozwalają stwierdzić, że deficyt budżetu państwa nie przekroczy kwoty 47 mld zł.

Ministerstwo Finansów nie spodziewa się, że wykonanie budżetu w pozostałych częściach sektora finansów (np. jednostki samorządu terytorialnego) zaważy na wyniku ogólnym. W związku z tym uprawniony jest wniosek, że deficyt za 2015 r. nie przekroczy 3% produktu krajowego brutto.

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów